• Ministerstwo Finansów zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
  • Oferta jest skierowana do pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni oraz do pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.
  • Aplikacje można składać do 15 września 2022 r.

Do zgłaszania kandydatur zapraszamy osoby, które:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Egzaminacyjna jest powoływana przez Ministra Finansów na 4-letnią kadencję.

Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub wyższej uczelni (rektora).

Zgłoszenia wraz z opinią prosimy kierować na adres:
Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Podatkowej, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.

W załączniku znajduje się wzór formularza dla pracowników naukowych – do wykorzystania przy zgłoszeniu.

Na aplikacje czekamy do 15 września 2022 r.

***

Wykaz dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego, a także tryb i zasady działania Komisji Egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego określa:

  • ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972).

Wymienione akty prawne, a także informacje dotyczące prac Komisji Egzaminacyjnej oraz egzaminu na doradcę podatkowego, są dostępne w zakładce Egzamin na doradcę podatkowego.

Materiały

Formularz aplikacyjny dla pracowników naukowych
Formularz​_aplikacyjny​_dla​_pracowników​_naukowych​_-​_Państwowa​_Komisja​_Egzaminacyjna​_do​_Spraw​_Doradztwa​_Podatkowego.docx 0.03MB