Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał ponownie Dorotę Janiszewską-Jakubiak na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Pięcioletnia kadencja dyrektor Janiszewskiej-Jakubiak rozpocznie się 19 grudnia 2022 r.

Dorota Janiszewska-Jakubiak

Historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, a od 2007 r. w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego kierowała pracą wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W latach 2011-2017. pełniła funkcję zastępcy dyrektora departamentu. W grudniu 2017 r. została powołana na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, od 19 grudnia 2018 r. została jego dyrektorem.

Jest członkiem Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Rady Redakcyjnej „Cenne, Bezcenne / Utracone” oraz Kapituły Nagrody „Przeglądu Wschodniego”.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” został powołany 18 grudnia 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Misją Instytutu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju ‒ rozumianego jako dziedzictwo dawnych ziem wschodnich wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz migracji, emigracji i wychodźstwa ‒ stanowiącego integralną część światowego dziedzictwa kulturowego.  Aby skutecznie zrealizować swoją misję i cele, POLONIKA prowadzi projekty zgrupowane w trzech dziedzinach: dziedziny: badania, ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacja. W ciągu pięciu lat swojej działalności Instytut zrealizował i nadal prowadzi łącznie ponad 500 projektów w 20 krajach świata.