„Zielony szpital – utopia czy recepta na kryzys klimatyczny i finansowy” – to tytuł panelu dyskusyjnego, w którym wzięła udział sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wydarzenie odbyło się podczas Jesiennej Konferencji Programowej Polskiej Federacji Szpitali.

Projekty wpływające na zazielenianie polskiej gospodarki jak m.in. te wpływające na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzację usług, czy racjonalną gospodarkę odpadami, uzyskają dofinansowanie z nowego rozdania Polityki Spójności na lata 2021-2027

– rozpoczęła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Inwestycje mające na celu realizację zielonej transformacji wynikają wprost z Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest przekształcenie UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę

–dodała.

W trakcie dyskusji wiceminister zaznaczyła również, że nowoczesna gospodarka wiąże się z wprowadzeniem przez przedsiębiorców i zarządzających podmiotami publicznymi (w tym np. szpitalami) nowych modeli biznesowych odpowiadających wyzwaniom zielonej transformacji. Będzie się to odbywać poprzez zapewnienie efektu środowiskowego pod kątem ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych, promocji odnawialnych źródeł energii, czy minimalizacji produkcji odpadów.

Będziemy też inwestować w zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz rozwój nowoczesnego szkolnictwa branżowego m.in. nakierowanego na rozwój zielonych kompetencji. Będziemy także stymulować rynek poprzez promowanie innowacyjnych i zielonych zamówień publicznych

– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister odniosła się także do negocjacji z KE dotyczących wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia w perspektywie 2021-2027.

Cieszy bardzo zaangażowanie funduszy w działania na rzecz reformy psychiatrii, wyrównania różnic w dostępie, w tym geograficznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych z jednoczesnym podnoszeniem ich jakości, modernizację infrastruktury medycznej, zwiększenie potencjału instytucji zarządzających systemem zdrowia, upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, po wsparcie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i systemu reagowania kryzysowego

– podkreśliła wiceszefowa MFiPR.

Wsparcie na konkretne projekty będzie dostępne zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Określenie konkretnych kierunków inwestycji będzie odbywać się na podstawie map potrzeb zdrowotnych i zgodnie z tzw. Planami Transformacji

Eksperci uczestniczący w panelu omawiali zagadnienia związane z ideą zielonych szpitali. Poruszono m.in. takie zagadnienia:

  • po co nam zielona transformacja, co ma wspólnego ochrona środowiska z ochroną zdrowia
  • jakie wymierne korzyści może przynieść zmiana sposobu myślenia w kierunku zrównoważonych systemów?
  • rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego projektowania budynków, gospodarki odpadami, digitalizacji, więcej ekologicznych technologii, a co za tym idzie „zdrowsze” łańcuchy dostaw – realne rozwiązania do wdrożenia w polskich placówkach ochrony zdrowia czy niemożliwa do realizacji lista życzeń?
  • skąd pozyskać finansowanie na rozwiązania eko: Perspektywa UE 2021-2027, budżet państwa, wsparcie organów założycielskich.

Panel dyskusyjny „Zielony szpital – utopia czy recepta na kryzys klimatyczny i finansowy” został zorganizowany w związku z opublikowanym raportem Zielone Szpitale, który powstał z inicjatywy UN Global Compact Network Poland wraz z partnerami strategicznymi.

W dyskusji udział wzięli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Michał Grzybowski, Prezes Philips Polska, Kamil Wyszkowski, Prezes Rady UN Global Compact Network Poland i Michał Dybowski, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Polska Federacja Szpitali, Dariusz Koc, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.