„Elbląg PUBLIC HEALTH” – „Zdrowie, edukacja, nauka” to temat konferencji zorganizowanej w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Podczas wydarzenia szef MEiN zapowiedział nowy program wspierania uczelni w inwestycjach niezbędnych w kształceniu przyszłych lekarzy.

W konferencji uczestniczyli także: Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji medycznych.

– Mamy w planie stworzenie specjalnego programu wsparcia dla tych uczelni, które podjęły się bardzo trudnego i bardzo kosztownego zadania – kształcenia kadr lekarskich – mówił minister Przemysław Czarnek. Dodał jednocześnie, że kształcenie przyszłych medyków wymaga ogromnych nakładów finansowych, dlatego rolą państwa jest zapewnienie uczelniom odpowiedniej pomocy w tym zakresie.

Minister Edukacji i Nauki zauważył, że otwieranie kierunków lekarskich na uczelniach innych niż medyczne, nie wiąże się z obniżeniem jakości usług zdrowotnych: – My to robimy po to, żeby jakość świadczonych usług zdrowotnych była na wyższym poziomie. Nic tak dobrze nie robi na każdej płaszczyźnie życia społecznego, gospodarczego, zawodowego jak zdrowa konkurencja – dodał.

Kolejne uczelnie niemedyczne kształcące przyszłych lekarzy

Minister Przemysław Czarnek przypomniał, że w roku akademickim 2022/2023 siedem uczelni uzyskało pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Są to:

  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
  • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku,
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu,
  • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Większość z tych uczelni znajduje się w byłych miastach wojewódzkich, w których funkcjonują szpitale wojewódzkie. – Jest zatem przestrzeń akademicka i przestrzeń szpitalna do tego, aby kształcić lekarzy na wysokim poziomie – mówił minister.

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie kształcenia lekarzy na uczelniach innych niż uniwersytety

Szef resortu edukacji i nauki nawiązał też do skargi Naczelnej Izby lekarskiej, która wpłynęła do Komisji Europejskiej w sprawie kształcenia lekarzy na uczelniach innych niż uniwersytety. Nawiązując do odpowiedzi, minister Przemysław Czarnek wskazał: – Dyrektywa 2005/36/WE zawiera różne przepisy dotyczące instytucji edukacyjnych i wydających dyplomy innych zawodów sektorowych. Nie ma to znaczenia dla art. 24, który określa zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące kształcenia, mające zastosowanie do kształcenia medycznego na podstawowym poziomie. Odnosząc się do kwestii czterech polskich uczelni, które nie są uniwersytetami, ale są upoważnione do prowadzenia podstawowego kształcenia medycznego w Polsce i wydawania dyplomów z podstawowym tytułem medycznym, Dyrektywa nie zawiera żadnej definicji terminu „uniwersytet”. Istotnie, zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację swoich systemów edukacyjnych. W związku z tym nie można wykluczyć, że instytucja szkolnictwa wyższego, która nie jest formalnie nazywana uniwersytetem, może spełniać dokładnie taki sam status, cel i funkcję − wskazała Komisja Europejska.

Programy edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia

Minister Edukacji i Nauki mówił o programach edukacyjnych wspierających zdrowie publiczne, realizowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. – Wszystko po to, by również tymi działaniami profilaktycznymi, na etapie edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, wspomagać walkę z rozmaitymi plagami zdrowotnymi – podsumoał Minister Edukacji i Nauki.

Konferencja „Elbląg PUBLIC HEALTH” – „Zdrowie, edukacja, nauka”

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja z udziałem ekspertów z obszarów zarządzania opieką zdrowotną oraz edukacji medycznej w kontekście braków kadrowych w jednostkach opieki zdrowotnej w Polsce. Wydarzenie jest skierowane do lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników studentów kierunków medycznych i humanistycznych, organizatorów ochrony zdrowia, edukatorów.

Organizatorem konferencji jest Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

AMiSNS w Elblągu od 2022 r. kształci przyszłych lekarzy

W 2022 r. uczelnia uzyskała pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku „lekarskim”. Rozpoczęła kształcenie w roku akademickim 2022/2023 z limitem przyjęć 75 miejsc.

W uczelni działa Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Placówka umożliwia studentom zdobywanie wiedzy w praktyce, w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotykają potem w swojej pracy. Powstanie centrum było odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego.

Wideo