System rekompensat dla sektorów energochłonnych wspiera konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego. Dzięki nowelizacji limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld PLN, co stanowi wzrost o 30,7 mld PLN w stosunku do obowiązującej wcześniej ustawy.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Ma ona na celu przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021–2030.

Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, którzy nie podlegają konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.

Przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Zwiększone rekompensaty będą stanowić skuteczną ochronę przed przenoszeniem się firm poza UE, dla uniknięcia ostrzejszych norm

– zaznacza Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Uchwalona nowelizacja przewiduje:

  • zmianę formuły obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;
  • aktualizację listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat do nowych wytycznych KE;
  • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;
  • wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, które mają na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;
  • możliwość zwiększenia poziomu rekompensat do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdy poniesione koszty pośrednie przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

W projekcie nowelizacji przewidziano także przedłużenie terminu składania wniosków w 2022 r. do 30 kwietnia. Umożliwi to przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.