Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wydłużenie o 2 lata czasowego obowiązywania m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Najważniejsze rozwiązania

  • Obowiązywanie przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostanie wydłużone z 60 miesięcy do 84 miesięcy. Konieczność ta spowodowana jest zaległością legislacyjną poprzedniego rządu.
  • Wydłużenie czasu obowiązywania przepisów wykonawczych, pozwoli na dokończenie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Jest ono ważne, jeśli chodzi o prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.