Minister Magdalena Rzeczkowska rozmawia z ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire.
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w posiedzeniu Rady ECOFIN.
Polski KPO, odbudowa gospodarcza, podatek minimalny dla grup międzynarodowych i Semestr Europejski, to główne tematy dyskusji ministrów.

Rada przyjęła decyzję wykonawczą zatwierdzającą polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W trakcie posiedzenia minister finansów Magdalena Rzeczkowska przedstawiła najważniejsze założenia KPO. Zwróciła uwagę, że KPO zawiera wiele ambitnych reform i inwestycji, a ich wdrożenie będzie służyło promowaniu gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności kraju przez zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy, zwiększenie potencjału gospodarczego i ograniczenie skutków pandemii. Te działania przyczynią się także do przyspieszenia zielonej i cyfrowej transformacji w Polsce. Przez to będą też wspierać unijne cele w obszarze ochrony klimatu, konwergencji społeczno-gospodarczej i zrównoważonego wzrostu.

Podatek minimalny dla grup wielonarodowych w UE
Rada poddała dyskusji projekt dyrektywy ws. globalnego minimalnego poziomu opodatkowania dla grup wielonarodowych w UE. Tekst dyrektywy przedstawiony Radzie do przyjęcia wyszedł naprzeciw polskim postulatom.

Dziś Radzie nie udało się osiągnąć jednomyślnego porozumienia, ale jestem zadowolona, że postulaty, o które Polska zabiegała, zostały wprowadzone do obecnego tekstu projektu, dzięki czemu mogłam wyrazić poparcie. To wynik ostatnich kilku miesięcy naszych negocjacji na forum UE. Polska od lat jest silnym orędownikiem opodatkowania cyfrowych gigantów oraz walki z rajami podatkowymi. Do osiągnięcia tych celów potrzebujemy wdrożenia ostatecznie obu Filarów globalnej reformy. Do projektu dyrektywy, która ma wdrożyć Filar II, udało nam się wprowadzić adekwatne, wiarygodne postanowienia w zakresie wdrożenia Filaru I, czyli dotyczące miejsca opodatkowania gigantów cyfrowych

– powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska.

Semestr Europejski
W ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego Rada przyjęła zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich (CSR). Po dyskusji Rady Europejskiej ww. zalecenia zostaną formalnie przyjęte na lipcowym posiedzeniu Rady ECOFIN.

Inne kwestie
Ministrowie zapoznali się z postępem prac w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prowadzonych w I połowie br. Propozycje w tym zakresie obejmują m.in. utworzenie nowego organu UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy usprawnienie regulacji dot. transferu środków pieniężnych w celu śledzenia transferu kryptowalut.

Ministrowie omówili także stan prac w zakresie nowych zasobów własnych UE.

Polska jest otwarta na dyskusję w sprawie utworzenia nowych zasobów własnych w oparciu o rozwiązania, które realnie przyczyniają się do rozszerzania wpływu polityk UE na arenie globalnej, a przy tym nie obciążają nadmiernie mniej zamożnych państw członkowskich

– powiedziała minister finansów.

Ministrowie zapoznali się z raportami konwergencji przygotowanymi przez KE i EBC i oceną przygotowania Chorwacji do przystąpienia do strefy euro. Uznali, że Chorwacja spełnia wszystkie warunki wprowadzenia euro. Rada podejmie formalne decyzje w sprawie przystąpienia państwa do strefy euro w lipcu, uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego oraz dyskusję Rady Europejskiej.

W trakcie Eurogrupy inkluzywnej 16 czerwca br. ministrowie finansów omówili dalsze prace dotyczące unii bankowej.

Na marginesie Rady ECOFIN odbyło się także doroczne spotkanie Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Z ramienia Polski Gubernatorem EBI jest minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Podczas spotkania Gubernatorzy przyjęli doroczne raporty Komitetu Audytu Banku, zatwierdzili zmiany w jego składzie oraz omówili kwestie strategiczne dla Banku, zarówno w odniesieniu do jego działalności w UE jak i poza nią, w tym rolę EBI we wsparciu Ukrainy.