Dzień dobry Panie Redaktorze,

 

Poniżej wysyłam odpowiedzi na nadesłane przez Pana Redaktora pytania.

 

 1. Czy Dzielnica Ursus (patrz Gmina Warszawa) otrzymała od angielskiej firmy CPD SA tereny pod drogi i inne cele w obszarze poprzemysłowym dawnej fabryki Ursus? Jeżeli tak, to w którym roku oraz proszę o podanie: jakie powierzchnie były zaproponowane, a jakie faktycznie przejęte w rozbiciu na cele?

Firma CPD SA przekazała na rzecz m.st. Warszawy grunty, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod drogi publiczne i cele oświatowe. Grunty położone są na obszarze poprzemysłowym dawnej fabryki ZM Ursus.

Akty notarialne nabycia nieruchomości były podpisywane w latach 2015-2022 r.

Ogółem powierzchnia nabytych gruntów wynosi 8,7 ha w tym na cele oświatowe 1,7 ha. Na przekazanych gruntach budowę i przebudowę ulic będą prowadzili developerzy na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

 1. Czy obecna ulica Gierdziejewskiego zostanie zlikwidowana, ewentualnie będzie poprowadzona w innej lokalizacji? Jakiej?

Ulica Gierdziejewskiego jest drogą publiczną kategorii powiatowej administrowanej przez Zarząd Dróg Miejskich, a nie urząd dzielnicy. Ewentualne prace i przebudowę ulic będzie prowadził zarządca drogi – ZDM, z tego powodu to ZDM będzie mógł udzielić wiążących informacji w tej sprawie.

 1. Czy taki, nowy przebieg ulicy Gierdziejewskiego spowoduje konieczność wykonania nowej infrastruktury liniowej, a także wykup gruntów od osób prywatnych/mieszkańców Dzielnicy Ursus?

Jak wyżej.

4-7. Czy developerzy nowych inwestycji zlokalizowanych przy ulicy Posagu 7 Panien, będą zobowiązani do wybudowania lub wyremontowania tej ulicy na własny koszt? Czy ewentualna budowa lub remont ulicy Posagu 7 Panien jest zaplanowana na całym jej odcinku, z budową ronda u zbiegu ulic Gierdzejewskiego /Posag 7 P, włącznie . Kto sfinansuje budowę w/w ronda? Kiedy nastąpi budowa w/w ronda?

Co do zasady, na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Od początku tego roku zaczęło obowiązywać nowe zarządzenie Prezydentam.st. Warszawy nr 1715/2021 *, Zarządzenie dotyczy zasad zawierania umów, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ), określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Rozwoju. Stałymi członkami Zespołu są przedstawiciele:

1) Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy;

2) Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy;

3) Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy;

4) Zarządu Dróg Miejskich;

5) Zarządu Transportu Miejskiego;

6) Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W ramach potrzeb wynikających z uwarunkowań danej sprawy na spotkania Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności:

1) urzędów Dzielnic m.st. Warszawy w zakresie ich właściwości miejscowej;

2) organów administracji architektoniczno-budowlanej urzędów Dzielnic m.st. Warszawy;

3) Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;

4) Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;

5) Zarządu Terenów Publicznych..

 

Ul. Gierdziejewskiego jest drogą powiatową a ul. Posag 7 Panien jest drogą gminną. W związku z tym budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. W tym przypadku Zarządu Dróg Miejskich. Oznacza to, że rozmowy z developerami w sprawie przebudowy skrzyżowania prowadzi Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Z naszej wiedzy wynika, że trwają rozmowy, ale ostateczne decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły. Jak wynika ze stanowiska Biura Zarządzania Ruchem Drogowym planowane jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, nie rondo. Docelowo cała ulica Posag 7 Panien ma zostać przebudowana, opisane rozmowy dotyczą jej części, ponieważ na innych fragmentach już zostały podpisane umowy z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

 1. Czy prawdą jest, że Pan, Panie Burmistrzu, nie chce developerom wydawać pozwoleń na budowę w przypadku ich odmowy w partycypacji w kosztach budowy ronda?

Pozwolenia na budowę wydawane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz par. 14 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wnioskodawca składający wniosek o pozwolenie na budowę budynku lub budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej musi mieć dostęp (prawny i faktyczny) do drogi publicznej oraz opinie zarządcy drogi. W przypadku braku spełnienia tych wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje odmowę na zatwierdzenie projektu budowlanego i zezwolenie na budowę danej inwestycji. I dalej przytaczana już wcześniej Ustawa o drogach publicznych mówi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

 1. Czy to prawda, że odmówił Pan wydania pozwolenia na budowę pewnemu developerowi z powodu odmowy partycypowania w kosztach budowy ronda, mimo że ten ma zapewniony dostęp do 8 KDD? Jeżeli to prawda, to proszę podać nazwę tego dewelopera.

Informuję, że w dzielnicy Ursus, nie wydano żadnej decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę dla inwestycji kubaturowej, przylegającej do drogi oznaczonej w planie miejscowym jako 8 KDD.

 

 1. Zapewne po wybudowaniu, w ostatnim czasie, nowych budynków na terenach po zakładach Ursus zwiększyły się wpływy do budżetu Dzielnicy/Gminy z tytułu podatków i innych składników przychodu od w/w nieruchomości. Proszę podać ile te wpływy wynosiły, kolejno przez 5 ostatnich lat.

Podatek od nieruchomości nie jest pobierany przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i nie stanowi dochodu dzielnicy. Od 2020 roku dochody z tytuły podatku od nieruchomości realizuje Centrum Obsługi Podatnika, nie mamy informacji o jego wysokości. W latach 2018 i 2019 były to kwoty kolejno – 16.179.773,66 zł i 16.227.328,15 zł.

 

 1. Czy podczas spotkania z ZDM, sugerował lub namawiał Pan za tym, żeby nie wydawano uzgodnień drogowych w przypadku braku partycypacji w kosztach ronda?

Zgodnie z polityką miasta należy bezwzględnie dążyć do realizacji docelowego układu komunikacyjnego zgodnego z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Uwzględniając rodzaj planowanej inwestycji i związane z tym obciążenia ruchem, kategorię drogi publicznej, jej warunki użytkowania i względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które stanowią podstawowe kryterium oceny możliwości włączenia do ul. Posag 7 Panien kolejnych dróg spowodowało, że priorytetem jest przebudowa ulicy Posag 7 Panien wraz ze skrzyżowaniem. Ma to na celu utworzenie układu, który zapewni optymalną obsługę komunikacyjną budowanych budynków wielomieszkaniowych i ich przyszłych mieszkańców. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentują inne jednostki miasta, min. BZRD. Jest to uzasadnione art. 16 Ustawy o drogach publicznych, który mówi: „ Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. 2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.” Oznacza to, że aby zachować drożność przejazdu, należy przebudować drogi, co jest to spowodowane prowadzonymi w dużej skali inwestycjami, a zatem zgodnie u ustawą obowiązek przebudowy dróg w takiej sytuacji ciąży na podmiocie prowadzącym inwestycje niedrogowe.

 1. Czy Burmistrzowi Dzielnicy Ursus zależy na nowych inwestycjach w Dzielnicy?

Burmistrzowi zależy na uporządkowanym i zrównoważonym rozwoju dzielnicy, który sprzyja komfortowi i bezpieczeństwu życia mieszkańców.

 1. Czy prawdą jest, że zamierza Pan po upływie obecnej kadencji, ponownie ubiegać się o fotel burmistrza Pragi?

Burmistrz Bogdan Olesiński nigdy nie pełnił funkcji burmistrza Pragi.

 1. Czy inwestycje drogowe były jednym z powodów, że nie chciał Pan już kandydować w dzielnicy Mokotów?

Absolutnie nie.

 

Z pozdrowieniami,


Agnieszka Wall
p.o. naczelnik wydziału, rzecznik prasowy
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ursus
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy

 

Od Redakcji:

 • Pan Bogdan Olesiński w 2010 został powołany na burmistrza Mokotowa. W 2014 po raz kolejny wybrano go na burmistrza Mokotowa.

za pomyłkę Pana Burmistrza przepraszamy.

część. 1 05.05.2022 r.