Minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał Katarzynę Zalasińską na dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Siedmioletnia kadencja dyrektora rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r. Przez ostatnie cztery lata Katarzyna Zalasińska pełniła funkcję dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katarzyna Zalasińska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, a także ekspertem w zakresie ochrony dziedzictwa, prawa ochrony zabytków oraz obrotu dobrami kultury. Uzyskała BLC Diploma in English and European Law w Szkole Prawa Brytyjskiego. Studiowała w Institute of Art and Law w Anglii. W 2010 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie została zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na WPiA UW. W 2015 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Muzea publiczne. Studium administracyjno-prawne” uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego stopień doktor habilitowanej.

W latach 2009–2016 współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskim Komitetem ds. UNESCO, a także Biurem Analiz Sejmowych jako ekspert. W latach 2012–2017 była członkinią Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN. 1 stycznia 2018 została powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków. Przyczyniła się m.in. do złożenia pierwszego polskiego wniosku i wpisania szopkarstwa na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Katarzyna Zalasińska jest autorką licznych monografii i artykułów naukowych, a także redaktorką komentarzy i publikacji prawniczych. Zajmuje się problematyką prawną związaną z ochroną zabytków, działalnością muzeów, bibliotek, archiwów oraz obrotem dziełami sztuki. Tematyka jej publikacji naukowych związana jest głównie z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności UNESCO. Jest autorką komentarza do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz redaktorką i współautorką komentarza do Konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce.