2,14°C

Warszawa

All Stories

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów krajów wspólnoty europejskiej

Polityka miejska i spójność terytorialna były tematami dwóch nieformalnych spotkań ministrów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, które odbyły się 30 listopada i 1 grudnia. Podczas pierwszego z nich przyjęto Nową Kartę Lipską, podczas drugiego – Agendę Terytorialną UE 2030. W obu wydarzeniach uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów krajów wspólnoty europejskiej

Dziś wchodzą w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe z Tarczy Antykryzysowej 6.0 za miesiąc listopad może być przyznane jednorazowo dla określonych kodów PKD, w tym:

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z - działalność muzeów.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Wniosek można złożyć od 30 grudnia 2020 r. 

Trzykrotne świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Dodatkowe postojowe dla samozatrudnionych dotyczy tylko określonych w Tarczy 6.0 kodów PKD, m.in.:

  • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

Warunkiem uzyskania dodatkowego postojowego jest wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego - uzyskanie co najmniej jednego świadczenia.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla umów zlecenia

Dodatkowe postojowe może być jednorazowo wypłacone również osobom zatrudnionym na umowie zlecenie, agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b) przez przewodników muzeów

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło. Wniosek (RSP-CD6) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r. 

Zwolnienie ze składek ZUS

Od dziś przedsiębiorstwa z wybranych branż mogą ubiegać się o zwolnienie (w przypadku opłacenia – o zwrot) składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od lipca do września oraz za listopad 2020 roku.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż:

  • do dnia 15 stycznia 2021 r. – w przypadku składek za okres lipiec-wrzesień 2020
  • do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek należnych za listopad 2020

Informacja ZUS o Tarczy Antykryzysowej 6.0 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)

Dziś wchodzą w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS

Krajowy Plan Odbudowy pomoże w zrównoważonym rozwoju

Krajowy Plan Odbudowy oraz przyszłość polityki spójności po 2020 to główne tematy posiedzenia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Konferencję otworzył minister Tadeusz Kościński. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o pracach nad Krajowym Planem Odbudowy oraz roli i założeniach tego dokumentu.

Krajowy Plan Odbudowy pomoże w zrównoważonym rozwoju

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę spalarni

Miejska spółka MPO podpisała umowę na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Warszawa zyska największą w kraju, nowoczesną spalarnię, która zasili w ciepło i energię elektryczną kilkanaście tysięcy gospodarstw. Inwestycja pozwoli też kształtować z korzyścią dla mieszkańców ceny zagospodarowania śmieci.

– To przełomowy dzień. Warszawa zyska spalarnię o 7-krotnie zwiększonej przepustowości. Wybudowanie poważnej instalacji miejskiej stwarza wreszcie konkurencję dla prywatnych firm i będzie mieć decydujący wpływ na kształtowanie kosztów odpadów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Co ważne, inwestycja będzie estetyczna i ekologiczna, a zastosowane technologie zabezpieczą okolicznych mieszkańców przed uciążliwościami – podkreśla prezydent stolicy.

Podpisanie umowy gwarantuje pełną realizację inwestycji w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prac. W rozbudowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej będzie termicznie przetwarzane ponad 300 tys. ton odpadów rocznie - to blisko 30 proc. całego strumienia odpadów miejskich, które są najtrudniejsze i najbardziej kosztowne do przetworzenia.

Produkowana w obiekcie energia zasili stołeczną sieć ciepłowniczą i elektryczną, planowo już w 2023 r. Według ostrożnych szacunków - po uruchomieniu instalacji po rozbudowie - koszty zagospodarowania odpadów spadną poniżej prognozowanej na ten czas ceny rynkowej. To radykalna zmiana, która przełoży się na niższe rachunki dla mieszkańców.

– Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych da gwarancję całkowitego bezpieczeństwa i neutralności obiektu zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. Rozbudowa ZUSOK wpisuje się w długofalowy plan rozwoju miejskiej spółki i jest jego bardzo ważnym elementem – mówi Włodzimierz Karpiński, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie

 Bardzo się cieszę, że jeszcze raz mamy szansę uczestniczyć w projekcie przyczyniającym się do rozwoju ekologicznego Polski. Podejmujemy decyzję o rozpoczęciu nowego projektu, pomimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem – mówi Sung-Wook Chung, starszy wiceprezes  POSCO E&C.

Bezpiecznie, ekologicznie i estetycznie

Zakład przy ul. Zabranieckiej będzie największą tego typu instalacją w Polsce, która znajdzie się na stosunkowo niewielkiej działce. Powierzchnia obecnie pracującej instalacji wynosi niecałe 14 tys. m2 , a po rozbudowie zajmie nieco ponad 21 tys. m2.

Odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do szczelnego bunkra w hali rozładunku. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu. Najnowsze technologie wykorzystane w procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych parametrów od rygorystycznych norm, które są obecnie wymagane.

Budynek będzie posiadał zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych (magazynowanie tzw. deszczówki). Zastosowane w instalacji rozwiązania będą  energooszczędne.

Projekt przewiduje także ścieżkę edukacyjną, która przebiegać będzie przez cały zakład aż do punktu widokowego znajdującego się ponad 70 metrów nad ziemią. Tam zwiedzający dowiedzą się jak wyglądają kolejne etapy utylizacji śmieci.

Przełomowa inwestycja dla Mazowsza

Instalacja od wielu lat była elementem kolejnych planów gospodarki odpadami dla Mazowsza. Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Środowiska, a także przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisję Europejską. Warszawa wpisuje się nim w zalecenia z wniosków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction Co. Ltd., która złożyła ofertę na realizację obiektu za kwotę 1 668 062 936,99 zł netto.

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę spalarni

o planach dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej Polski w kontekście ochrony zdrowia

Zmiany klimatu, ochrona zdrowia, a także nowe cele energetyczno-klimatyczne Polski do 2040 r., to główne tematy wideokonferencji „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski do 2030 roku: Jakie zmiany są potrzebne, aby ochronić nasze zdrowie?” zorganizowanej przez HEAL (Health Environment Alliance) Polska. W wydarzeniu, które odbyło się 26 listopada 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

o planach dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej Polski w kontekście ochrony zdrowia

O zrównoważonym rozwoju na Forum Wspólnie dla Przyszłości

Forum Wspólnie dla Przyszłości to cykliczna konferencja dotycząca najważniejszych kwestii społeczno-gospodarczych. Do tej pory była organizowana w Łodzi, a w tym roku uczestnicy szóstej edycji, spotykają się online. 21 listopada w panelu dotyczącym zrównoważonego rozwoju wziął udział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

O zrównoważonym rozwoju na Forum Wspólnie dla Przyszłości

Rozpoczyna się II etap Kolei Plus

24 listopada 2020 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w wideokonferencji dotyczącej podsumowania I etapu Programu Kolej Plus i przedstawienia listy wniosków zakwalifikowanych do II etapu Programu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności do kolei.

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym celem Programu jest uzyskanie lub usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. z miastami wojewódzkim. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

- Efekty naboru wniosków i ich ocena w pierwszym etapie programu Kolei Plus pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla polskich samorządów. Przez wiele lat likwidowano w Polsce połączenia kolejowe. Ten czas się definitywnie skończył przed pięcioma laty. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości do takich stacji jak np. Radzyń Podlaski, Lubartów, Lubin, Darłowo i Medyka po latach zawitały pociągi. Przywracamy kolejne połączenia, zwiększa się liczba stacji, na których zatrzymują się pociągi. Wszystko to pokazuje, że działając wspólnie możemy zwalczyć wykluczenie komunikacyjne w polskich regionach – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

PKP PLK SA oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji. 

- Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Programu Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie  opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus

Wypowiedź wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela: undefined

 

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Rozpoczyna się II etap Kolei Plus

Rusza budowa nowej magistrali wodociągowej dla Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozpoczyna budowę pierwszego odcinka nowej magistrali zasilającej w wodę rejon tzw. Pasma Pruszkowskiego.

To przełomowy etap tworzenia infrastruktury, która finalnie uniezależni dostawy wody dla mieszkańców warszawskich dzielnic – Włoch i Ursusa, a także miast Pruszków, Piastów oraz gminy Michałowice, od magistrali wybudowanej jeszcze w latach 70. XX wieku.

Wybudowanie dodatkowej, alternatywnej drogi zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego zapewni ciągłość dostaw w przypadku ewentualnych awarii istniejącej magistrali, a tym samym zwiększy komfort życia mieszkańców w tym rejonie.

Nowa sieć wodociągowa będzie miała w sumie prawie 6,5 km. Główny zakres prac obejmuje budowę magistrali wodociągowej o długości około 4,7 km wykonanej z żeliwa o średnicy 800 mm. W ramach kontraktu powstanie także drugi przewód, o średnicy 400 mm i długości około 1,6 km. Prace będą prowadzone na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch. Trasa magistrali będzie przebiegała ulicami: Lazurową od skrzyżowania z Człuchowską, al. 4 Czerwca 1989 r., Chrościckiego, Polami Karolińskimi, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawską.

Zaprojektowanie magistrali nie było zadaniem łatwym, gdyż uzgodnienia wymagały uwzględnienia nowo planowanych inwestycji kolejowychWartość kontraktu wynosi 48,6 mln zł, a zakończenie inwestycji jest planowane na IV kwartał 2023 r.

Warto przypomnieć, że w połowie 2018 roku została podpisana umowa na budowę prawie 11-kilometrowego odcinka nowej magistrali wodociągowej na terenie samych miast Piastów i Pruszków, a jej wartość wynosi blisko 28 mln zł netto.

Obecnie wykonawca realizuje roboty budowlane w ul. Długosza, Żbikowskiej i Przejazdowej, na które uzyskał odpowiednie pozwolenie. Prace te rozpoczęły się na początku II kwartału br. i do tej pory wybudowana została ponad połowa tej magistrali.

Połączenie z warszawskim odcinkiem da w przyszłości możliwość dostarczania wody mieszkańcom Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic dwiema niezależnymi drogami.


Umowy na budowę alternatywnej magistrali Pasma Pruszkowskiego są realizowane w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI" nr POIS.02.03.00-00-0048/17", w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rusza budowa nowej magistrali wodociągowej dla Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, bo ludzie potrzebują bezkompromisowych gazet redagowanych przez niepokornych dziennikarzy. Informator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma GR, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się znakiem rozpoznawczym gazety.
Naszym hasłem reklamowym jest : „My postaramy się dowieść prawdy”.