Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informujemy, że GK Murapol realizuje przedsięwzięcia deweloperskie w dzielnicy Ursus. Jesteśmy doświadczonym deweloperem, który w ciągu 21 lat działalności zbudował swoje osiedla mieszkaniowe aż w 17 różnych miastach w Polsce.

Pragniemy przy tym zauważyć, że niejednokrotnie przy realizacji inwestycji mieszkaniowych wykonujemy dodatkowe zadania związane z polepszeniem infrastruktury przyległych terenów poprzez budowę i rozbudowę chodników, dróg, ścieżek rowerowych czy poprzez nasadzenia zastępcze drzew. W dzielnicy Ursus jest podobnie – GK Murapol będzie realizować prace związane z remontem chodnika przy ul. Dzieci Warszawy. Oczekujemy również na wytyczne w zakresie obsługi komunikacyjnej naszej nieruchomości przy ul. Posag 7 Panien.

Co do zasady, zapewnienie i utrzymanie właściwej infrastruktury drogowej należy do zadań własnych gminy. Jednakże, w przypadkach inwestycji drogowych towarzyszących przedsięwzięciom deweloperskim, zastosowanie znajduje art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na mocy tego przepisu, ustawodawca zobowiązał do przebudowy infrastruktury drogowej dewelopera, pod warunkiem, że potrzeba przebudowy jest spowodowana realizacją jego inwestycji.

Wspomniana przebudowa infrastruktury wymaga współdziałania inwestora z właściwym zarządcą drogi. W praktyce, zarządca określa niezbędne warunki obsługi komunikacyjnej przyszłego osiedla, a następnie, na tej podstawie, strony ustalą wspólnie zakres wymaganej przebudowy. Porozumienie w tym zakresie przybiera formę umowy, nazywanej w realiach rynkowych „umową drogową”.

W przypadku inwestycji przy ul. Posag 7 Panien, konieczne jest określenie odpowiednich warunków komunikacyjnych, które pozwolą przyłączyć przyszłe osiedle do drogi publicznej. Wymóg ten jest konieczny dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a zatem realizacji całego przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania warunków przyłączenia do drogi jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Jako, że wniosek GK Murapol o wydanie wspomnianych warunków znajduje się na etapie rozpatrywania, na tę chwilę, nie mamy możliwości określenia ewentualnego, choćby szacunkowego kosztu wymaganej przebudowy.

Pragniemy przy tym zauważyć, że partycypacja deweloperów w infrastrukturze drogowej nie jest zjawiskiem lokalnym, specyficznym dla dzielnicy Ursus. Przeciwnie, obowiązek ten znajduje swoją podstawę w przepisach ustawy o drogach publicznych i jest powszechnie realizowany w całej Polsce. Proszę również pamiętać, że odpowiednie skomunikowanie przyszłego osiedla leży w interesie zarówno dewelopera jak i gminy, która dba o zrównoważony rozwój miasta i potrzeby jego przyszłych mieszkańców.

Mając nadzieję, że powyższe wyjaśnienia znajdą zrozumienie Pana Redaktora, pozostajemy z poważaniem,

 

Pozdrawiam serdecznie | Kind regards

Małgorzata Gaborek

Dyrektor ds. PR&IR, ESG i Marketingu

 

Szanowny Panie Redaktorze,

w imieniu Zarządu, poniżej przesyłam odpowiedzi na przedstawione pytania.

  1. Czy Państwo planujecie, jeszcze realizujecie lub zakończyliście inwestycje developerskie w dzielnicy Ursus?

Realizujemy obecnie pierwszy etap. Docelowo Osiedle Ursus Vita to kompleks złożony z 6 budynków o łącznej liczbie 727 mieszkań oraz 19 lokali usługowych wraz z wykonanymi terenami zielonymi i placami zabaw dla przyszłych mieszkańców

  1. Czy w związku z powyższym, jako Developer, realizowali Państwo ponadto jakiekolwiek inwestycje drogowe lub infrastrukturalne na terenie Dzielnicy Ursus?

Spółka zobowiązała się do zaprojektowania i wykonania na własny koszt 4 ulic publicznych z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i przystankami autobusowymi. Uczestniczymy również w kosztach przygotowania jednego z kluczowych skrzyżowań tego obszaru.

Należy podkreślić, że wśród ww. budowanych przez Dantex ulic, dwie z nich będą zapewniały skomunikowanie przyszłej szkoły i przedszkola.

Ponadto spółka Dantex zaprojektuje i wykona na własny koszt komplet sieci w ulicach publicznych – kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć cieplna, sieć wodociągowa, teletechniczna.

  1. Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej takie inwestycje zostały już czy będą zrealizowane? Czy te inwestycje były realizowane na drodze porozumienia z Dzielnicą Ursus?

Drogi publiczne zostaną zrealizowane w uzgodnieniu i w oparciu o umowy z dzielnicą Ursus.

Sieci na podstawie umów z gestorami mediów

  1. Czy warunkiem uzyskania PnB ze strony Dzielnicy Ursus była konieczność podpisania jakichkolwiek dokumentów inwestycyjnych z Dzielnicą? Jakie to były dokumenty?

Warunkiem uzyskania PnB było m.in. wykazanie dostępu do drogi publicznej oraz możliwości zapewnienia mediów w związku z tym spółka Dantex podpisała z Urzędem dz. Ursus tzw. „Umowę drogową” o projektowaniu i realizacji ulic publicznych z własnych środków spółki.

Z uwagi na wielkość inwestycji Pozwolenie na Budowę jest wydawane w architekturze stołecznej.

  1. Czy Dzielnica Ursus stawiała w tym zakresie jakiekolwiek warunki?

Urząd Dzielnicy Ursus oczekiwał m.in. wykonania dróg, uzgodnienia pasa drogowego oraz pozostałych decyzji typowych w procesie inwestycyjnym.

Należy podkreślić, że współpraca z urzędem przebiega sprawnie a przepisowe terminy dla wydawania zezwoleń i decyzji leżących w gestii dzielnicy są precyzyjnie dotrzymywane.

  1. Czy były prowadzone z Dzielnicą jakiekolwiek rozmowy w zakresie partycypowania Państwa w inwestycji polegającej na budowie ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic Posag 7 Panien/Gierdziejewskiego lub budowy ulicy Posag 7 Panien, lub innych inwestycji drogowych lub infrastrukturalnych?

Wg naszej wiedzy deweloperzy realizujący swoje inwestycje w pobliżu wymienionych ulic są w stałym kontakcie z władzami dzielnicy. Nasza inwestycja jest zlokalizowana w innym obszarze w związku z tym zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli dzielnicy rozbudowujemy sieć ulic publicznych w rejonie inwestycji.

  1. Jeżeli tak, to jakie warunki stawiała Państwu Dzielnica w tym zakresie?

Odpowiedź została ujęta w poprzednich pytaniach.

  1. Jaki był wzrost procentowy dodatkowych kosztów wynikłych z dodatkowych wydatków Inwestycyjnych wymienionych powyżej, a narzuconych przez związanych z droga wymaganych przez Dzielnicę?

Rozbudowa obszaru, który nie ma istniejących dróg i infrastruktury oraz który jest tworzony niejako od podstaw zawsze wymaga poniesienia większych nakładów w porównaniu do inwestycji zlokalizowanych w zurbanizowanych i przygotowanych infrastrukturalne rejonach.

  1. Czy te inwestycje zostały, są lub będą zrealizowane z Państwa udziałem?

Spółka Dantex zaprojektuje i wykona przedmiotowe drogi i infrastrukturę publiczną wyłącznie na własny koszt.

 

Pozdrawiam

Małgorzata Kozak

Kierownik Biura Zarządu